Donors

  1. Child Vikas International, U.S.A
  2. Cognizant Foundation, Chennai
  3. Disha Foundation, Chennai
  4. Accsys Software (India ) Pvt Ltd, Chennai
  5. GMR Varalakshmi Foundation, Hyderabad
  6. Mr Sudhakar Ram, Mastek Ltd, Mumbai
  7. Data Tracks Service Ltd, Chennai
  8. Mr K. Subramanian
  9. CAMS Pvt Ltd Chennai

Quality Education for the Under Privileged